کاردرمانی چیست؟

۲۰ مهارت بسیار مهم مورد ارزیابی در سنجش مدرسه

‎۲۰ مهارت بسیار مهم مورد ارزیابی در سنجش پیش از ورود به دبستان ‎۱- بازشناسی رنگ ها ‎۲- تمیز بینایی ‎ ۳- مهارتهای بینایی-حرکتی ‎۴- حافظه بینایی ‎ ۵- تصویر بدنی مناسب ‎ ۶- هماهنگی حرکات درشت ‎۷- شناسایی قسمت های مختلف بدن ‎ ۸- مهارتهای جهت_یابی و وضعیت مکانی ‎ ۹- مهارتهای حرکتی ظریف[…]

گفتاردرمانی در لکنت زبان

آیا لکنت درمانپذیر است؟

غالبا لکنت به تنهایی معالجه می شود. برخی کودکان دارای لکنت خردسال بدون درمان مستقیم بهبود می یابند. برای سایرین ممکن است مداخله زود هنگام برای کمک به گسترش روانی طبیعی در کودک و پیشگیری از به وجود آمدن یک مشکل جدی ضروری باشد. در زمانیکه لکنت بسیار پایدار باشد و کودک تعداد زیادی عکس[…]

گفتاردرمانی در لکنت زبان

چه چیزی باعث میشود افراد لکنت کنند؟

هنوز علت لکنت چیزی شبیه به راز است. با این وجود، دانشمندان مشغول کشف علت لکنت هستند. آنها سرنخ های زیادی دارند. نخست، مدارک و شواهدی دارند که نشان می دهد لکنت یک پایه ارثی دارد. یعنی چیزی است که به ارث رسیده است و این چیز احتمال این را که کودک لکنت کند افزایش[…]