خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار

سنجش ورود به مدرسه

موفقیت ما

بخشی از موفقیت های ما
  • بهبود مشکلات گفتار و زبان
  • بهبود مشکلات حرکتی
  • بهبود مشکلات حسی
  • بهبود اختلالات یادگیری

آخرین مطالب