بلوغ در پسران دارای اتیسم (کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج)

بلوغ در پسران دارای اتیسم

افراد دارای اتیسم ﻧﻴـﺰ وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ و ﺑﻠـﻮغ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛـﻪ در

اﻳـﻦ دوره وﺟـﻮد دارد، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺮوز ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻨﺴﻲ برﺧﻮردار می

شوند ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷـﺘﻦ مشکلاتی با موانع ﺑﻴــﺸﺘﺮی رو ﺑــﻪ رو ﻫــﺴﺘﻨﺪ

.اﻳــﻦ ﮔــﺮوه از ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن به ﻋﻠــﺖ ﻣشکلات شناختی ،اجتماعی ،ارتباطی و درک کلامی در

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ذﻫﻨـﻲ و ارتباطی

اﺳـﺖ ﻣﺤـﺮوم ﺑـﻮده و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ارتباط ﻣﺤﺪود آﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ روﻧـﺪ ﺷـﺪت ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ

و نوجوانان دارای اتیسم ﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮده و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی

ﻗﺎﻧﻮن های اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﺎن ﻋﺎدی اﺳﺖ اﻣـﺎ رﺷـﺪ اﺧﻼﻗـﻲ در آن ها ناقص ﻣﺎﻧﺪه

اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد افراد عادی در روﻧـﺪ رشد ﻣﻲ آﻣﻮزد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد را در ﻫـﺮ ﺟـﺎ و ﻫﺮ

وﻗﺖ اﺑﺮاز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺤﺎرم را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و در ارﺿـﺎی تمایلات ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم

ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻛـﻮدک دارای اتیسم ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻢ ﺗﻮاﻧﻲ ﺧﻮد در ﻓﺮاﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و

ﻗﺮاردادﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻧــﺎﺗﻮان ﺑــﻮده و اصطلاحا ناپخته ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ در اﺻﻞ ﻳﺎد

ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳن اﮔﺮ

رﻓﺘﺎر جنسی ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻳـﺎ ﺟﻮاﻧـﺎن دارای اتیسم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﭙـﺬﻳﺮﻳﻢ

ﻛـﻪ ﻣﻨـﺸﺎء آن ﺷـﻜﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ذﻫﻦ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ

ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .

مطالب ذکر شده در بالا هم شرایط دختران و هم پسران نوجوان دارای اتیسم را تشریح می

کند. اما به نظر می رسد نوجوان پسر دارای اتیسم با مشکلات بیشتری نسبت به دختران

در دوره ی بلوغ روبرو هستند. اصلی ترین علت این موضوع را می توان گفت که چون سن

بلوغ در پسران دیرتر از دختران اتفاق می افتد و این سن به گونه ای است که بیشتر

نوجوان نیاز دارند تا با جامعه خواه و ناخواه ارتباط داشته باشد همین افزایش سطح

ارتباطات درجامعه و نیز بازخورد جامعه نسبت به مشکلات جنسی پسران باعث تشدید

مشکلات بلوغ جنسی در آن ها می شود.

لازم به ذکر است چون افراد دارای اتیسم از لحاظ ظاهری تفاوت چندانی با افراد عادی

ندارند و همچنین از طرفی آگاهی جامعه هم نسبت به این اختلال و نشانه های آن محدود

است اگر رفتار جنسی نابهنجاری که از این نوجوان سر می زند برداشت های منفی از آن

می شود و همچنین عکس العمل مردم هم نسبت به این رفتارها بسیار منفی خواهد بود و

این عکس العمل ها بسیار برای نوجوانان دارای اتیسم وخانواده شان خطرناک می باشد.

برای حل این مشکلات لازم است کودکان دارای اتیسم را قبل از این که وارد دوره ی

حساس بلوغ شوند آموزش دهیم این آموزش ها باید از خانواده شروع شود. پدرخانواده و

یا برادر بزرگتر باید این آموزش را به کودک دارای اتیسم(پسر)بدهند به این صورت که

سوالات جنسی که احساس می کنند این کودکان دارند را متناسب با سن آن ها و توانایی

درک آن ها پاسخ دهند حد و مرز های جنسی را به آن ها آموزش دهند و همچنین نحوه ی

تعامل با جنس مخالف را نیز باید به آن ها آموزش دهند و این آموزش ها را با آن ها

تمرین نمایند. (خیلی از آموزش ها را می توان در قالب داستان به ارائه داد) و والدین نباید

این فکر قالبی را داشته باشند که چون فرزند آن ها اختلال دارد پس قدرت یادگیری ندارد.

یادگیری در این کودکان اتفاق می افتد اما نیاز به تلاش و صبر و حوصله دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *