کاردرمانی در پارکینسون(گفتاردرمانی در پاکینسون)

بیماری پارکینسون بیماری پارکینسون و درمان های بلع و گفتاری آن در گفتاردرمانی بهار کرج بیماری پارکینسون و مشکلات حرکتی و جسمی آن در کاردرمانی بهار کرج درمان بیماری های پیشرونده مانند پارکینسون و کاهش سیر صعودی بیماری با کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج از بیماری های دژنراتیو و پیشرونده دستگاه خارج هرمی می باشد؛ که[…]