کاردرمانی کرج

غلط های املایی ( آموزش در کاردرمانی بهار)

بیشترین غلط های املایی دانش آموزان از کدام نوع هستند؟ بیشترین نوع غلط های املایی دانش آموزان، مربوط به کلماتی است که 👈 یک صدا دارند ولی 👈چند شکل نوشته می شوند. مثلا حروفی مانند “ض” و “ز” و “ظ” و”ذ” که یک صدا و چند شکل دارند و سایر حروف الفبای فارسی همانند. 🍀برای[…]