بخشی از خدمات کلینیک بهار

 

درکلینیک کاردرمانی بهار در کرج تکنیکهای مختلفی جهت رسیدن به اهداف و مهارتهای ذیل انجام میشود

کاردرمانی جسمی تخصصی در کودکان فلج مغزی

کاردرمانی ذهنی و آموزش ذهنی

ماساژ درمانی و یکپارچگی حسی

اتاق تاریک و بخش افزایش توجه و تمرکز

برنامه ریزی حرکتی و هماهنگی حرکتی


پردازش حسی و یکپارچگی حسی


مهارتهای حرکتی ظریف


مهارت های دست نویسی


مهارتهای بینایی حرکتی


مهارت های مرتبط با بازی


مهارت های خود تنظیمی


مهارتهای مراقبت از خود


رفتارهای سازگارانه


مهارتهای تعادلی